ข่าวประชาสัมพันธ์ - กบช.ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กบช.ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและ ... ข่าวประชาสัมพันธ์ กบชลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน ...

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน ... ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน

การประชุมติดตามและประเมินผลกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ...

การประชุมติดตามและประเมินผลกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ... กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

"ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ ... ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ... กองบัญชาการกองทัพไทย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุม ...

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุม ... กลุ่มนิเทศ สพปเชียงใหม่ ประชุม

การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และ ...

การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และ ... เพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม

สตผ.ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือของระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิค (e ...

สตผ.ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือของระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิค (e ...

การประเมินและติดตามเพื่อคัดเลือกต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ...

การประเมินและติดตามเพื่อคัดเลือกต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ... ประจำปี

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียม ...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียม ... เพื่อเตรียม

"ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ ... ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวง พม. และการคัดเลือก ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวง พม. และการคัดเลือก ... กระทรวง และการคัดเลือก

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ ...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ ... ติดตาม และประเมินผลการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ ...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ ... ติดตาม และประเมินผลการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวง พม. และการคัดเลือก ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวง พม. และการคัดเลือก ... กระทรวง และการคัดเลือก

นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล ติดตาม ...

นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล ติดตาม ... นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ติดตาม

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน ...

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน ... OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อม ...

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อม ... วันที่ ธันวาคม นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ...

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ... สถาบันวิจัยและพัฒนา

พช.จอมบึง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผล ...

พช.จอมบึง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผล ... พชจอมบึง

การตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปี2561 รอบ2 สถาบันสุขภาพจิตเด็ก ...

การตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปี2561 รอบ2 สถาบันสุขภาพจิตเด็ก ... ปี2561 รอบ2 สถาบันสุขภาพจิตเด็ก

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวง พม. และการคัดเลือก ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวง พม. และการคัดเลือก ... กระทรวง และการคัดเลือก

ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ...

ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ... ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา

การประชุม PLC เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามฯ - กลุ่มนิเทศ ...

การประชุม PLC เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามฯ - กลุ่มนิเทศ ... การประชุม ติดตามฯ กลุ่มนิเทศ

เทศบาลนครสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร ...

เทศบาลนครสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร ...

กอ.รมน.ขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ...

กอ.รมน.ขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ... มั่นคง มั่งคั่ง

สกสว. จับมือ มูลนิธิ สวค. ถอดประสบการณ์ ระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ...

สกสว. จับมือ มูลนิธิ สวค. ถอดประสบการณ์ ระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ... สกสว จับมือ มูลนิธิ ถอดประสบการณ์ ระบบการติดตามและประเมินผลต่าง

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ... กองบัญชาการกองทัพไทย

สตผ.ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือของระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิค (e ...

สตผ.ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือของระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิค (e ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม ... ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อกำหนดแนวทางการติด ...

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อกำหนดแนวทางการติด ...

การประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำรายงาน ...

การประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำรายงาน ... การประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำรายงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อนิเทศ ติดตามและ ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อนิเทศ ติดตามและ ... การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อนิเทศ ติดตามและ

ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ...

ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ... OTOP นวัตวิถี

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กบช.ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กบช.ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและ ... ข่าวประชาสัมพันธ์ กบชลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและ

ขอให้สำรวจความคิดเห็นและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและ ...

ขอให้สำรวจความคิดเห็นและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและ ...

สตผ.ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือของระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิค (e ...

สตผ.ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือของระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิค (e ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ... วันที่ กรกฎาคม เวลา นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ

นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล ติดตาม ...

นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล ติดตาม ... นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ติดตาม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ... วันที่ กรกฎาคม เวลา นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ

การติดตามและประเมินผล โครงการพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้าน ...

การติดตามและประเมินผล โครงการพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้าน ... การติดตามและประเมินผล โครงการพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้าน

เทศบาลนครสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร ...

เทศบาลนครสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร ...

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ... กองบัญชาการกองทัพไทย

สทภ.4 ติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยวังเมย บ้านงัวบา ตำบล ...

สทภ.4 ติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยวังเมย บ้านงัวบา ตำบล ... สทภ4 บ้านงัวบา ตำบล

วันที่ 9 เมษายน และ 23 เมษายน 2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ...

วันที่ 9 เมษายน และ 23 เมษายน 2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ... วันที่ เมษายน เมษายน

ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ...

ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ... ประชุมหารือ

เทศบาลนครสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร ...

เทศบาลนครสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร ...

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามประเมิน ...

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามประเมิน ... ออกติดตามประเมิน

แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ...

แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ... วันที่ กรกฎาคม เวลา นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ

"ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ ... ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ

ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ...

ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ... OTOP นวัตวิถี

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจดูความ ...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจดูความ ... ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจดูความ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา ...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา ...

กตป. กสทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติด ...

กตป. กสทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติด ... กสทช Public Hearing เพื่อติด

"ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ ... ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัด ...

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัด ... รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการนิเทศ

สถ. ปรับระบบ e-Plan ให้เชื่อมโยงกับ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ และ e-LAAS ...

สถ. ปรับระบบ e-Plan ให้เชื่อมโยงกับ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ และ e-LAAS ... ปรับระบบ ePlan ให้เชื่อมโยงกับ eMENSCR ของสภาพัฒน์ฯ eLAAS

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute, Thailand • ตารางแสดง ...

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute, Thailand • ตารางแสดง ... สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute Thailand ตารางแสดง

การประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการ ...

การประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการ ... การประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์ ... ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์

ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ...

ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ... ประชุมหารือ

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ ...

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ ... วันที่ กันยายน เวลา นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์ ... ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์ ... ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์

การประเมิน นิเทศ และติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การประเมิน นิเทศ และติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การประเมิน นิเทศ และติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

"ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ ... ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ

ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ...

ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ... OTOP นวัตวิถี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม: การประชุมคณะ ...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม: การประชุมคณะ ... การประชุมคณะ

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ 60 พรรษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ...

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ 60 พรรษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ... การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ

ดาวน์โหลดด่วน! ตัวอย่างหนังสือรับรองชั่วโมงสอนและรายงานการปฏิบัติงานใน ...

ดาวน์โหลดด่วน! ตัวอย่างหนังสือรับรองชั่วโมงสอนและรายงานการปฏิบัติงานใน ... ดาวน์โหลดด่วน

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการ ...

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการ ... ศธจสุพรรณบุรี

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ๑๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัด ...

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัด ... วันพฤหัสบดีที่ สิงหาคม นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัด

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ 60 พรรษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ...

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ 60 พรรษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ... การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ

ติดตามประเมินผล นักเรียน นักศึกษา ที่ใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูป ...

ติดตามประเมินผล นักเรียน นักศึกษา ที่ใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูป ... ติดตามประเมินผล นักเรียน นักศึกษา

ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ...

ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ... OTOP นวัตวิถี

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand ) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ Thailand

การอบรม

การอบรม "เติมเทคนิคเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ... การอบรม

สรุประบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

สรุประบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR eMENSCR

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ๑๒๕๖๒

กรมกิจการสตรีฯ ติดตาม ประเมินมาตรฐานดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนา ...

กรมกิจการสตรีฯ ติดตาม ประเมินมาตรฐานดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนา ... กรมกิจการสตรีฯ ติดตาม ประเมินมาตรฐานดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ... วันที่ กรกฎาคม เวลา นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ

ประชุมประจำเดือนธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและติดตามการดำเนินงาน

ประชุมประจำเดือนธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและติดตามการดำเนินงาน ประชุมประจำเดือนธันวาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ... วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่

สทภ.4 ติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองโพนหนามแท่ง ...

สทภ.4 ติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองโพนหนามแท่ง ... สทภ4 แหล่งน้ำหนองโพนหนามแท่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาแหล่ง ...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาแหล่ง ...

ทน.สทภ.1 รับการตรวจติดตามและประเมินผลของ ค.ต.ป.ทส. ณ บ้านทุ่งปงเรียน ต. ...

ทน.สทภ.1 รับการตรวจติดตามและประเมินผลของ ค.ต.ป.ทส. ณ บ้านทุ่งปงเรียน ต. ... ทนสทภ1 คตปทส บ้านทุ่งปงเรียน

ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล ...

ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล ... ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ

การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... การลงพื้นที่ติดตาม พศ2563

PoliceMagazine24: อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ...

PoliceMagazine24: อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ... PoliceMagazine24 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

PoliceMagazine24: สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ...

PoliceMagazine24: สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ... PoliceMagazine24

จ.ตาก ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ...

จ.ตาก ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ... จตาก ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง

สกสว. จับมือ มูลนิธิ สวค. ถอดประสบการณ์ระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ...

สกสว. จับมือ มูลนิธิ สวค. ถอดประสบการณ์ระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ... สกสว จับมือ มูลนิธิ

ดาวน์โหลดด่วน! ตัวอย่างหนังสือรับรองชั่วโมงสอนและรายงานการปฏิบัติงานใน ...

ดาวน์โหลดด่วน! ตัวอย่างหนังสือรับรองชั่วโมงสอนและรายงานการปฏิบัติงานใน ... ดาวน์โหลดด่วน

รองกอ.รมน.จังหวัด เปิดประชุมขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผล ...

รองกอ.รมน.จังหวัด เปิดประชุมขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผล ... รองกอรมนจังหวัด

ติดตามและประเมินสุขภาพต้นไม้ทรงปลูก ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน 5 แห่ง ...

ติดตามและประเมินสุขภาพต้นไม้ทรงปลูก ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน 5 แห่ง ... ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน แห่ง

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินวิทยะฐานะชำนาญการ: 23 มกราคม 2563 ...

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินวิทยะฐานะชำนาญการ: 23 มกราคม 2563 ... มกราคม

Load more