รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พศ๒๕๖๑ ๒๕๖๕ รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร - ข่าว ภูเก็ต ข่าวเด่น และ สาระน่ารู้

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร - ข่าว ภูเก็ต ข่าวเด่น และ สาระน่ารู้ อบจภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร ข่าว ภูเก็ต ข่าวเด่น สาระน่ารู้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี พ.ศ. 2555

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปี พ.ศ. 2555 ประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ...

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ... ประจำปี รอบเดือน เมษายน

ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประกาศ ประจำปีงบประมาณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระหาด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระหาด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : เทศบาล ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : เทศบาล ... พศ25612565 ประจำปีงบประมาณ พศ2563 เทศบาล

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - องค์การบริหารส่วนตำบล ...

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - องค์การบริหารส่วนตำบล ... ประกาศ ประจำปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบล

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ประจำปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ... ปีงบประมาณ รอบเดือน

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ...

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ... ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ...

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ... ครั้งที่

พนักงานกรอกผลการปฏิบัติงานในแบบประเมิน - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

พนักงานกรอกผลการปฏิบัติงานในแบบประเมิน - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)..ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)..ประจำปี พ.ศ.2563 พศ25612565ประจำปี พศ2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ by byCreation Plus - Issuu

การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ by byCreation Plus - Issuu byCreation Plus Issuu

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม ประจำปี รอบเดือนตุลาคม

ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ...

ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ... ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร(IIT) และภายนอกองค์กร (EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร(IIT) และภายนอกองค์กร (EIT) และภายนอกองค์กร

กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณและการติดตามประเมิน ...

กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณและการติดตามประเมิน ... กองวิชาการและแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สถ. ปรับปรุงระบบ e-Plan เชื่อมโยงระบบ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ...

สถ. ปรับปรุงระบบ e-Plan เชื่อมโยงระบบ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ... ปรับปรุงระบบ ePlan เชื่อมโยงระบบ eMENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาปี 2562

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาปี 2562

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พศ2563

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พช. เสนอผลการดำเนินงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ...

พช. เสนอผลการดำเนินงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ... ประจำปี

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม - เทศบาลเมืองมหาสารคาม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม - เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ...

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ... ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563>>> | อบต.โพธิ์หมากแข้ง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563>>> | อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ อบตโพธิ์หมากแข้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม ประจำปี รอบเดือนตุลาคม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ...

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ... ประจำปี รอบเดือน เมษายน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ - รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือน ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือน ... ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๖๔ เดือน

HITAP: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รายงานวิจัย: การพัฒนากรอบการติดตามประเมินผล ...

HITAP: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รายงานวิจัย: การพัฒนากรอบการติดตามประเมินผล ... HITAP รายงานวิจัย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษา ของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน ... โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ...

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ... ครั้งที่

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ...

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ... ครั้งที่

รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ

รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ ประจําปีงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ...

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 - plaibang

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 - plaibang รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ25612565 ประจำปีงบประมาณ plaibang

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พศ2563

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ...

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ... สนงพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564 ...

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564 ... ประจำปี

พช. เสนอผลการดำเนินงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ...

พช. เสนอผลการดำเนินงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ... ประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (6 เดือนแรก ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (6 เดือนแรก ... พศ25612565 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เดือนแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ - รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ - รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - เทศบาลเมืองลำพูน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สถ. ปรับปรุงระบบ e-Plan เชื่อมโยงระบบ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติด ...

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สถ. ปรับปรุงระบบ e-Plan เชื่อมโยงระบบ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติด ... เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ปรับปรุงระบบ ePlan เชื่อมโยงระบบ eMENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติด

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ ...

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ ... พศ25612564 ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านขล้อ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน

ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านขล้อ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน อบตบ้านขล้อ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน ประจำปี รอบเดือนเมษายน

สรุปผลดำเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ...

สรุปผลดำเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ... สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2562

ผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2562 พศ2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประกาศ พศ๒๕๖๑๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - เทศบาลตำบลท่าพระ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลท่าพระ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ...

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ...

สถ. ปรับปรุงระบบ e-Plan เชื่อมโยงระบบ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ...

สถ. ปรับปรุงระบบ e-Plan เชื่อมโยงระบบ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ... ปรับปรุงระบบ ePlan เชื่อมโยงระบบ eMENSCR ของสภาพัฒน์ฯ ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ของอบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้ง ...

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ของอบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้ง ... ของอบจปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ ครั้ง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564 ...

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564 ... ประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทริสร่วมกับ สสว. จัดประชุมเผยแพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริม SME ภายใต้ ...

ทริสร่วมกับ สสว. จัดประชุมเผยแพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริม SME ภายใต้ ... ทริสร่วมกับ ภายใต้

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่ออายุสัญญาจ้าง - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่ออายุสัญญาจ้าง - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ร่วมประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...

ร่วมประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... ปีงบประมาณ พศ2560

พช.พังงา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการยุทธศาสตร์กรมการ ...

พช.พังงา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการยุทธศาสตร์กรมการ ... พชพังงา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน ...

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน ...

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR ...

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR ... eMENSCR

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม ประจำปี รอบเดือนตุลาคม

แผ่นพับ 20 ปี พอช. - ผลการดำเนินงาน 20 ปี (พ.ศ. 2543 - 2563) - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

แผ่นพับ 20 ปี พอช. - ผลการดำเนินงาน 20 ปี (พ.ศ. 2543 - 2563) - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แผ่นพับ ผลการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR ...

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR ... eMENSCR

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1 พศ2560 ครั้งที่

📮 ข่าวที่ 112/2564 📮 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผล ...

📮 ข่าวที่ 112/2564 📮 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผล ... ข่าวที่

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : เทศบาล ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : เทศบาล ... พศ25612564 ประจำปีงบประมาณ พศ2562 เทศบาล

ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน - เทศบาลเมืองบ้านสวน

ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน - เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองบ้านสวน

กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณประจำปี และการติด ...

กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณประจำปี และการติด ... กองวิชาการและแผนงาน การจัดทำงบประมาณประจำปี และการติด

Load more