ในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมการทําน้ําแข็งแห้งและไนโตรเจนเหลว ใช้หลักการข้อใด ในอุตสาหกรรมกลัดโลหะ มักใช้สารเคมีในข้อใดในการกัดผิวหน้าโลหะ ในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกประเภทแก้ว ต้องเติมแร่โดโลไมต์เข้าไปเพื่อลดจุดหลอมเหลวของวัตถุหลัก ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลกระป๋อง น้ํามันพืช จัดได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตแบบใด ในอุตสาหกรรมการเชื่อม อลูมิเนียมแก๊สที่นิยมใช้ให้ความร้อนในการเชื่อมคือข้อใด ในอุตสาหกรรมการผลิตโฟมใช้พอลิเมอร์หลากหลายชนิดเพื่อเป็นสารตั้งต้น ยกเว้น ข้อใด ในอุตสาหกรรมเคมี การผลิตผลิตภัณฑ์จะต้องคํานึงถึงสิ่งใด ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลทราย ใช้หลักการใดในการแยกสาร ในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวัน กระดาษ จัดได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตแบบใด ธุรกิจที่พักแรม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Load more